คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านลาดใหญ่

จำนวน ชาย 7 คน หญิง 21 คน รวมทั้งหมด 28 คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางหนูเล็ก รักอาชา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนารี ต่อสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบุคคล

นางมยุรี บำรุงถิ่น

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสุภาพันธุ์ พันธุ์ธรรม

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นมัธยมตอนต้น

นายทรรศิน บุญสุยา

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิชาการ

นางสุมนา ศรีโฉม

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นางสุชิรา อิ่มสุข

ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางคำเพียร ชูเดช

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปรานันท์ วันสา

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นป.1-3

นางราตรี ขวัญคุ้ม

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นป.4-6

นางธัญญรัศม์ คำขวา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศรีนวล จันทะพินิจ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีเทพนิวัติ วิชัยวัฒนา

ครู คศ.1

นายผล อุ่นวงษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสิรียากร ตั้งสอนบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา เหล่าถาวร

ครู ชำนาญการ

นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิท

ครู ชำนาญการ

นางดารณี ทัดชวด

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกัณตภน พลยางนอก

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชนก ทองงาม

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวภา สมภา

พนักงานราชการ

นางพรพรรณ คุ้มไพร

ครู พี่เลี้ยงปฐมวัย

นางสาวสุจิตรา นันทพล

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภจิตรา เกิดศิริ

ครูอัตราจ้าง

นายภานุพงษ์ วงษ์บุตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายราชันย์ จีมสันเทียะ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารีรัตน์ แสงปราณี

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

ครูอัตราจ้าง