หลักเกณฑ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf
มาตรฐานวิชาเอก.pdf
เกณฑ์การย้ายครูเขตพื้นที่.pdf
การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ.pdf
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560.pdf
ปฏิทินการย้าย63.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
เกณฑ์การย้ายครู63.pdf