ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนนิเวศรัตน์ บ้านลาดใหญ่ หมู่8 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0-4480-1161 และ 0-4480-1121 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดตุ้ม-ลาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบูรพา (วัดหนองกอก) เป็นที่เล่าเรียนมีพระภิกษุพา พันธุ์จำรูญ เป็นครูสอน วันที่ 20 พฤษภาคม 2460 อำมาตย์โทพระสิทธิการภักดี นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้จัดให้เป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตุ้ม ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2475 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายแค กำเนิดหิน เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2493 ทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนราษฎร์สามัคคีวิทยารักษ์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านลาดใหญ่” จนทุกวันนี้ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ มีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 11 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายสันติ คงวัฒนะ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ ดร.สุรศักดิ์ พันธุ์สง่า โรงเรียนมีที่ดินอยู่ 3 แปลง แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 20 ไร่ 40 ตารางวา (สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน) แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และแปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา (อยู่ติดกับลำน้ำก่ำ) โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้านลาดใหญ่ มีด้วยกัน 2 หมู่ คือบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 8 และบ้านลาดใหญ่ ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระยะทาง 22 กิโลเมตร

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง นอกจากนั้นยังมี ระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตในโครงการ School net และระบบ E- filling ในสำนักงานทั้งประเภทเผยแพร่ข้อมูลและประเภทค้นข้อมูล ซึ่งทำให้ครูและนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่สนใจ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

อักษรย่อโรงเรียน

ล.ญ. ย่อมาจาก ลาดใหญ่

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว

เขียว หมายถึง ความรู้ ความสมบูรณ์

ขาว หมายถึง ความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จะต้องพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยี อยู่ในสังคม อย่างเป็นสุขและพอเพียง มีครูเป็นแบบอย่างที่ดี

เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมพัฒนา รักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับดีทุกด้าน

ปรัชญาโรงเรียน

มีคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพ