คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู้มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง)

การรับนร..pdf
การย้ายนร..pdf
การผ่อนผัน.pdf
การย้ายออก.pdf
การเทียบโอน.pdf
การลาออก.pdf
การขอใช้อาคาร.pdf
การขอใบแทน.pdf