แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำ.pdf